PREFIX viskov: <http://trust.utep.edu/visko/ontology/visko-view-v3.owl#>