PREFIX visko: <http://trust.utep.edu/visko/ontology/visko-operator-v3.owl#>