bio2rdf

http://bio2rdf.org/ link to namespace URI +1+1

http://bio2rdf.org/obo: link to namespace URI +1+1

Add alternative URI