sx

http://shex.io/ns/shex# link to namespace URI +1+1

http://www.w3.org/2013/ShEx/ns# link to namespace URI +1+1

Add alternative URI